شرایط ثبت محصول

هر فرد حقیقی یا حقوقی که مالک کالا , وسیله نقلیه و ملک باشد که شامل وسایل غیر مجار نباشد و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی قابل معامله باشد را می تواند در وب سایت تک دیل برای فروش قرار دهد .

محصول های که تک دیل آنها را حذف می نمایید :

 • عدم تطابق با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه
 • محصولات که شامل کالا یا املاک نباشد.
 • آگهی و تبلیغات محصول یا خدمات
 • محصول هایی که در آن درج اطلاعات فروشنده در متن محصول باشد
 • محصول هایی که شامل عکس نا مربوط به محصول باشد
 • محصول هایی که داری اطلاعات نادرست و غیر واقعی است
 • کالا و املاکی که شائبه کلاهبرداری در آن مشاهده شود
 • هر گونه توهین به ادیان رسمی کشور، آداب، رسوم، قومیت‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های مختلف
 • محصول که تکراری از یک کالا
 • استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص در محصول، درج بی‌مورد عکس صورت اشخاص یا استفاده از عکس کودکان برای فروش کالا که مخاطب آن کودکان نیستند
 • درج شماره حساب در متن محصول
 • محصول های که مربوط به نصب آنتن، راه اندازی ماهواره یا اینترنت ماهواره‌ای باشد
 • فروش برنامه‌های نرم‌افزاری ، آلبوم های موسیقی یا کتاب‌های فاقد مجوز قانونی برای انتشار و سایر موارد ناقض قانون حمایت حقوق مؤلفان باشد
 • محصول فروش هرگونه سلاح سرد و گرم ، مواد محترقه و امثال آن
 • محصول مرتبط با مواد مخدر، سیگار یا ترک اعتیاد
 • محصول فروش هرگونه دستگاه یا تجهیزات گنج یاب
 • محصول فروش فیش حج عمره و تمتع
 • محصول های که در متن آن جملات نادرست از نظر املائی یا نگارشی باشد
 • فروش مکمل و دارو در تک دیل طبق قوانین خرید و فروش در فضای مجازی ممنوع می باشد
 • فروش اجناس با قدمت بالا 100 سال عتیقه محصوب می شوند و طبق قوانین فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران خرید فروش عتیقه ممنوع می باشد و تک دیل از ثبت این نوغ کالا معذور می باشد

قوانین مزایده :

 • تمام مزایده های تک دیل از نوع مزایده استاندارد است (برای اطلاعات بیشتر می توانید قوانین و نوع مطالعه نمایید انواع مزایده های مجاز اینماد )
 • شرکت در مزایده کاملا رایگان است .
 • مزایده گذار موظف است تمامی هزینه ها(هزینه ارسال هزینه بيمه و.....)را که بر عهد می گیرد ذکر نمایید
 • مزایده گذار در تک دیل باید مشخصات کامل کالا و شرایط کالا ( نو ، دست دوم ، معیوب ) و شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش را ذکر نمایید
 • پس از اتمام زمان مزایده و مشخص شدن برنده این شخص مبلغ را به صورت امانت نزد تک دیل قرار می دهد و سپس بعد از دریافت کالا تایید صحت موارد ذکر شده با خود کالا مبلغ را از سایت برای فروشنده آزاد می نمایید
 • نحوه ارسال کالا از طرف فروشنده باید در سایت ذکر گردد
 • زمان مزایده در تک دیل محدود می باشد و پس از اتمام در صورت داشتن پیشنهاد مزایده گزار (فروشنده) موظف به فروش محصول می باشد و در صورت عدم پیشنهاد قابلیت تمدید زمان مزایده را دارد
 • پس از اتمام زمان مزایده بالاترین پیشنهاد به عنوان برنده محسوب می گردد و باید هزینه کالا را به برگزار کننده مزایده پرداخت نمایید (این وجه به صورت امانت تا تحویل کالا در صندوق تک دیل می باشد)
 • در صورت عدم فروش محصول از طرف فروشنده امیتاز منفی و در صورت تکرار حساب کاربری مسدود می شود
 • در صورت عدم خرید محصول از طرف خریدار امیتاز منفی و در صورت تکرار حساب کاربری مسدود می شود

شرایط عمومی برگزاری مزایده استاندارد آنلاین که تک دیل موضف است رعایت نمایید :

 • ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺮاد درﺳﺎﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه در ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﺮ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اي را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان درﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 • در ﺳـــﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﮔﺮدد . و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﺮ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮐﺴـﺐ وﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺰ اﯾﺪه اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰ اﯾﺪه ﻣﺒﻠﻐﯽ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﺟﻪ اﻟﻀـﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده درﺻﺪ از ارزش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺒﻠﻎ آن را در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
 • ﻧﻔﺮ اول، ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه3اﯾﻦ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫ ﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو روز ﮐﺎري ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪن ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺰاﯾﺪه (وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن) را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 • در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ اول ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه، اﻧﺼـﺮاف ﺧﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻي ﻣﻮرد ﺣﺮاج اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ، ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ وﺟﻪ اﻟﻀﻤﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺮ دوم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮐﺴـﺐ وﮐﺎر ﻫﺎ ي ﻣﺰاﯾﺪه آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع ﻫﺮ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﮐﺴـﺐ وﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺰاﯾﺪه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ" را درﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار وﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ او ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
 • اﯾﻦ ﮐﺴــﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴــﺖ ﮐﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش در ﻓﻀــﺎي ﻣﺠﺎزي) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻻ (ﻧﻮ، دﺳﺖ دوم و ﻣﻌﯿﻮب) ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻏﯿﺮه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 • ﮐﺴـﺐ وﮐﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ(ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ و.....)ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﯾﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺰاﯾﺪه آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ه ﻣﺎده 42 ق.ت. ا ﻓﺼﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﺣﺮاﺟﯽ ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

نخوه استراداد وجه :

 • در صورت عدم دریافت کالا یا عدم تطبیق کالا با مورد ذکر شده در سایت تا 48 از زمان تحویل خریدار می تواند به حساب کاربری بخش کیف پول مراجعه نمایید و در خواست بازگشت وجه را نمایید.

نخوه ارسال کالا :

 • نحوه و زمان ارسال کالا توسط فروشنده در تمام محصولات تک دیل ذکر شده اند

ورود و ثبت نام

مثال: ** ** *** ۰۹۱۲
دریافت کد تایید
ورود با کلمه عبور

ورود و ثبت نام

info@takdeal.com, مثال: ** ** *** ۰۹۱۲
حداقل 6 کارکتر
ورود
ورود با رمز یک بار مصرف
 • اپلکشن ios تک دیل
 • اپلکشن اندروید تک دیل
 • اپلکشن ای او اس تک دیل
مرکز پاسخگویی : 91035495 - 021
ارتباط با اینترنت قطع شده