شرایط ایجاد مزایده

هر فرد حقیقی یا حقوقی که مالک کالا( به غیر از محصولات غذایی) , وسیله نقلیه و ملک باشد که شامل وسایل غیر مجار نباشد و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی قابل معامله باشد را می تواند در وب سایت تک دیل برای مزایده قرار دهد .

مزایده های که تک دیل آنها را حذف می نمایید :